ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ

“ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อ่านเพิ่มเติม “ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ

ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารส่วนราชการ คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง ประธานสาชาวิชา ประธานหลักสูตร ทุกคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เผยเเพร่เมื่อ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น สหมงคลฟิล์ม และมหาวิทยาในเขตภาคตะออกเฉียงเหนือ อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต”

โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอบรม การใช้ห้องสตูดิโอเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม การใช้ห้องสตูดิโอเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุฒิ วังสุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มาให้ความรู้และเทคนิคในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ อ่านเพิ่มเติม “สาขาวิชานิเทศศาสตร์จัดอบรม การใช้ห้องสตูดิโอเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์”

อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135